2 Grudzień

onet-hamer

Karolina Hamer dla Onetu : “Dziękuję mediom za wsparcie”

Portal onet.pl donosi o tym, że Karolina Hamer  stała się ambasadorką firmy AKSON zajmującej się importem i dystrybucją sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Ujawnia też szczegóły współpracy.

Tekst źródłowy:

Szukała sponsora w sieci. Jest odzew

Ka­ro­li­na Hamer, nie­peł­no­spraw­na pły­wacz­ka z Ty­chów zna­la­zła spon­so­ra. Po tym jak zimą tyscy radni prze­ka­za­li klu­bo­wi, w któ­rym tre­nu­je tylko 5 ty­się­cy zło­tych, za­mie­ści­ła w sieci ogło­sze­nie: Szu­kam spon­so­rów. Miej­scy radni za­po­mnie­li wtedy, że kilka dni wcze­śniej prze­wod­ni­czą­cy rady wrę­czał pły­wacz­ce Tyski Laur Spor­to­wy.

Teraz am­bit­na mul­ti­me­da­list­ka stała się am­ba­sa­dor­ką firmy AKSON zaj­mu­ją­cej się im­por­tem i dys­try­bu­cją sprzę­tu or­to­pe­dycz­ne­go i re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go.

Firma pod­ję­ła współ­pra­cę z Ka­ro­li­ną już na po­cząt­ku sierp­nia – przed Mi­strzo­stwa­mi Świa­ta w pły­wa­niu osób nie­peł­no­spraw­nych w Mont­re­alu. Opła­co­no Ka­ro­li­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go fo­to­gra­fa-ope­ra­to­ra, który po­le­ciał z nią do Ka­na­dy, aby na­krę­cić ma­te­riał o za­wo­dach osób nie­peł­no­spraw­nych. Wkrót­ce bę­dzie miał on swoją pre­mie­rę). Do­dat­ko­wo AKSON prze­ka­zał Ka­ro­li­nie sper­so­na­li­zo­wa­ny wózek.

– W ra­mach współ­pra­cy, od­wie­dza­my z Ka­ro­li­ną ośrod­ki re­ha­bi­li­ta­cyj­ne dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych i roz­ma­wia­my z dzieć­mi i ich ro­dzi­ca­mi o pły­wa­niu, Igrzy­skach Pa­ra­olim­pij­skich i o tym, że każdy jest w sta­nie osią­gnąć coś wiel­kie­go. Po­cząt­ko­wo za­pla­no­wa­li­śmy 30 spo­tkań, ale za­in­te­re­so­wa­nie jest tak duże, że ak­tu­al­nie w gra­fi­ku mamy 60 ośrod­ków z całej Pol­ski. Cały czas po­ja­wia­ją się nowe za­pro­sze­nia – mówi San­dra Kry­sow­ska z firmy AKSON. Ka­ro­li­nę można za­pro­sić pi­sząc np. na adres

Współ­pra­ca Ka­ro­li­ny Hamer z firmą AKSON – jed­nym z naj­więk­szych w Pol­sce dys­try­bu­to­rów sprzę­tu re­ha­bi­li­ta­cyj­ne­go, to po­nie­kąd efekt re­ak­cji me­diów na po­szu­ki­wa­nie przez pły­wacz­kę spon­so­ra.

– Dzię­ku­ję ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy wtedy do­strze­gli moje ogło­sze­nie. Cały czas wal­czę o za­in­te­re­so­wa­nie ko­mer­cyj­nych spon­so­rów spor­tem nie­peł­no­spraw­nych i wszę­dzie po­wta­rzam: tylko trans­mi­sja Igrzysk Pa­ra­olim­pij­skich w pol­skiej te­le­wi­zji może grun­tow­nie zmie­nić nasz obraz w spo­łe­czeń­stwie i pomóc w roz­mo­wach z ewen­tu­al­ny­mi spon­so­ra­mi – tłu­ma­czy Ka­ro­li­na.

Więcej na :
http://wiadomosci.onet.pl/slask/niepelnosprawna-plywaczka-szukala-sponsora-w-sieci-jest-odzew/fp0kp

Strona Sponsora: www.akson.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>